L'asma és una malaltia crònica d'inici majoritari en edat infantil. Tant els pediatres com els metges de capçalera atenen, des de l'atenció primària, malalts asmàtics. És un dels temes mèdics sobre el que més es publica. Constantment apareixen en la literatura nous estudis sobre aspectes epidemiològics, de diagnòstic, prevenció i tractament. És obligada una lectura crítica dels articles publicats i revisar-los segons criteris d'evidència científica. Amb aquesta finalitat, les guies de pràctica clínica són una eina imprescindible de formació continuada, de gran utilitat per a la nostra pràctica assistencial.

Valora anònimament la sessió del dia 19 de desembre del 2006:
ASMA Dr. Manuel Medina