MOTIU DEL SEGON INGRÉS, AMB REINTERROGATORI DE LA FAMÍLIA:
Pacient de 12 anys que presenta des de fa 1 mes (entre 30 i 40 dies) tos seca i dificultat respiratòria amb esforços moderats (caminar tranquil·lament). La mare va referir pèrdua de pes (5-7 kg) durant aquest període, no objectivada amb pesos previs.
Primer ingrés, durant una setmana, amb la sospita diagnòstica de pneumònia atípica, havent rebut tractament amb Metilprednisolona (40 mg/dia) durant 5 dies i Azitromicina (500 mg/dia) durant 15 dies.
Va precisar oxigenoteràpia els primers dies d' ingrés. Va marxar d' alta amb millora clínica (pràctica desaparició de la tos i de la díspnea) i Sat O2 de 94-95% (FiO2 ambient).
Controlat des de l' alta a Consultes Externes de Pneumologia Pediàtrica, ha anat presentant empitjorament progressiu, amb augment de la dificultat respiratòria i reaparició de la tos seca.
Davant de la situació clínica i l' afectació del parènquima pulmonar objectivada a la TAC toràcica (veure apartat de proves complementàries), es decideix reingrés hospitalari, als 10 dies de la primera alta.
ANTECEDENTS FAMILIARS:
Pare i mare fumadors al domicili.
Pare, mare i germà de 4 anys han presentat tos seca durant l' ultim mes.
Tenen animals (incloent gallines) a l' hort.
A la Consulta (2/06/08) la mare reconeix que fins ahir i durant 1 any, han tingut 2 coloms a casa (dins una gàbia a la cuina). El pacient està amb ells cada dia, els acarona i els dóna petons.
ANTECEDENTS PERSONALS:
A la Consulta (2/06/08) la mare reconeix que fins ahir i durant 1 any, han tingut 2 coloms a casa (dins una gàbia a la cuina). El pacient està amb ells cada dia, els acarona i els dóna petons.
Vacunacions correctes.
Segons la mare, pèrdua ponderal (5-7 kg) durant l' últim mes, no objectivada amb pesos previs.
Des de l' ingrés previ, pèrdua d' 1 kg de pes.
AL·LÈRGIES CONEGUDES:
No.
EXPLORACIÓ FÍSICA:
Pes: 51,5 kg
Sat O2 88-89%, arribant a 92-93% amb inspiració profunda.
Acceptable estat general.
Pal·lidesa cutània. Tiratje subcostal. Respiració superficial.
Cianosi acra.
ORL normal.
AC: tons rítmics, no bufs.
AR: subcrepitants fins inspiratoris, bilaterals i generalitzats.
Abdomen tou i depressible, no masses ni megàlies.
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES:
-Serologies a Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psitaccii, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, VIH, negatives.
-PCR a Bordetella pertussis (aspirat naso-faringi): negativa.
-Prova Tuberculina: 0 mm.
-TAC toràcica d' alta resolució
A nivell del parènquima pulmonar s' objectiva imatges nodulillars centrolobulillars, distribuïdes de forma difusa a ambdós camps pulmonars (bilaterals, superiors i inferiors), S' acompanya d' alguna zona d' atrapament aeri a l' espiració forçada.
-Gasometria arterial
-Analítica de sang: Estudi precipitines

ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA:
  1. Pneumonitis per hipersensibilitat = alveolitis al·lèrgica extrínseca ("pulmó del cuidador de coloms")

TRACTAMENT
Oxigenoteràpia i metilprednisolona 60 mg/dia


TORNAR A CAS 5 (PRIMER INGRÉS)
TORNAR A CASOS CLÍNICS