MOTIU DE VISITA A URGÈNCIES: Nena de 4 anys amb dolor abdominal i febre (màxim 38'5ºC) de 24 hores d'evolució. Presenta una deposició dura diària, com és habitual, fent la darrera fa 24 hores. Rebutja la ingesta, la darrera a les 13:30 hores. El dolor destorba el son i l'activitat habitual. No vomita.

ANTECEDENTS FAMILIARS: Avi patern amb tos des de fa un mes, refractària al tractament antibiòtic, amb febre a l'inici del quadre.

ANTECEDENTS PERSONALS:
Part eutòcic a les 39 setmanes. PN 2130g, TN 48cm, PC 34 cm. Guany ponderoestatural adequat. Desenvolupament psicomotriu normal. Vaccins: MCC(3+1), VHB(3), DTPa-Hib-IPV (4), TV (1), PNC-7(3)
Ingressada fa 3 setmanes durant 2-3 dies per tos pertussoide, amb PCR en aspirat nasofaringi negativa per a Bordetella pertussis. Ha seguit amb tos en regressió, fins a l'inici del quadre actual.

AL·LÈRGIES CONEGUDES: cap
E. FÍSICA:

Temperatura Ax: 36ºC (antitèrmic fa 2 hores) / Pes: 15,500 Kg.
Estat general: regular. Irritable però consolable en braços dels pares
Hidratació: Normal.
Coloració: Normocolorejat. No exantemes ni petèquies.
ORL: Otoscòpia: normal..
Orofaringe: normal.
Auscultació Cardíaca: Normal.
Auscultació Respiratòria: No dificultat respiratòria. Dubtosa hipoventilació en base esquerra. No sorolls afegits
Abdomen: inicialment distés, timpànic, no depressible per defensa i manca de col·laboració, sense poder identificar punts dolorosos selectius, sense possibilitat d'apreciar masses ni megàlies. Actitud en flexió d'extremitats inferiors. Peristaltisme disminuït. La revaloració posterior sota analgèsia permet identificar massa en hipogastri, amb peristaltisme conservat sense signes de peritonisme.
Tacte rectal: escassa femta en ampolla rectal
Sucusió renal anodina
Sistema nerviós: Normal. No menignisme

EXPLORACIONS COMPLEMENTARIES